Razpis za delovno mesto RAVNATELJ/RAVNATELJICA

SVET  EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA

je na seji 9. 4. 2018 sprejel sklep o razpisu delovnega mesta RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2018.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA, Prešernova cesta 6, 1000 Ljubljana z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis in kontaktne podatke (elektronski naslov, telefonska številka).

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  

                                                                               Predsednik Sveta Ekonomske šole Ljubljana

                                                                               Davor Mandič