O šoli

PODJETNA, PRIJETNA, PONOSNA PREŠERNOVA!

 

Smo šola z dolgoletno tradicijo vzgoje in izobraževanja za ekonomske usmeritve. Delujemo od leta 1920, od tega kar 80 let v stavbi, ki je kulturni spomenik, na Prešernovi 6 (prej Bleiweisovi 8). V vseh teh letih se je zvrstila vrsta generacij, ki so s svojim delom in našimi prizadevanji dosegale velike uspehe na zelo različnih področjih poklicne kariere. Od leta 1998, izobražujemo dijake po programih ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika.

Sledimo spremembam, v družbi doma in na tujem in izobraževanje in vzgojo prilagajamo modernim smernicam, ki dijakom omogočajo pridobljeno znanje s pridom uporabiti ob primerno razviti osebnosti in čutu odgovornosti ter pripadnosti. Naše delo temelji na osnovnih vrednotah, ki smo jih postavili skupaj in veljajo za nas vse.

 

POSLANSTVO ZAPOSLENIH NA EKONOMSKI ŠOLI LJUBLJANA

V prijetnem delovnem vzdušju vzgajamo in izobražujemo uspešne in odgovorne dijake in jih pripravljamo na nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev, ki omogoča kakovostno življenje in ustvarjalnost pri delu.

USPEŠNOST – dijaki končajo šolanje v predvidenem roku z uspehom, ki jim omogoča vpis na želeno fakulteto.
ODGOVORNOST – na vseh področjih ravnamo odgovorno in tako krepimo odgovornost drugih.
PRIJETNO VZDUŠJE – šola je čista in urejena, v razredih pa vlada prijetno in ustvarjalno delovno vzdušje.
STROKOVNOST – nenehno pridobivamo nova strokovna in pedagoška znanja.
TIMSKO DELO – povezujemo se s kolegi, dijaki in starši s ciljem skupnega oblikovanja najboljšega načina dela.
PRIPADNOST – tako dijaki kot zaposleni s svojim vedenjem in dejanji krepimo in zvišujemo ugled in kakovost šole.
PRILAGODLJIVOST – sprejemamo različnost in drugačnost ter s pridobljenimi spoznanji pristopamo k dijakom.
USTVARJALNOST – znanja podajamo na kreativen način in tako spodbujamo k večji ustvarjalnosti.

 

VIZIJA ŠOLE

Na naši šoli bomo izobrazili ter strokovno in osebnostno usposobili za delo naše maturante, ki bodo samozavestno, uspešno in odgovorno opravljali naloge s svojega poklicnega področja ali nadaljevali šolanje na višjih, visokih strokovnih šolah in fakultetah.

Dijakom in dijakinjam bomo zagotovili osebnostno zrelost in znanje, s katerim bodo brez večjih težav nadaljevali šolanje na univerzitetnih in strokovnih programih katere koli smeri in jih usposobili za spoprijemanje z izzivi sodobne družbe.

Skušali bomo odkriti skrite talente z drugih področij, zlasti kulturnega, ustvarjalnega in športnega.

Pomagali bomo dijakom na poti razvoja v zrele, celovite osebnosti.