Šolska prehrana

 

Zaradi novosti v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), bo v šolskem letu 2012/13 prišlo do nekaterih sprememb v zvezi s pravico do uveljavljanj subvencije za šolsko malico in v zvezi z oddajo vlog za subvencijo:

  • Od 1. septembra 2012 se dodatna subvencija v višini 1/6 malice ukinja. Do splošne subvencije so upravičeni samo tisti dijaki, ki jim je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 malice.

Obrazložitev: Do brezplačne malice bodo od 1. 9. 2012 upravičeni dijaki tistih družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42 % povprečne plače. Procenti so razvidni iz odločbe o otroškem dodatku izdane po 1. januarju 2012. Ostalim dijakom subvencionirana malica po novi zakonodaji ne pripada.

 

Dijaki za subvencionirano prehrano oddajo dve prijavnici:

 

1.  Na šoli oddajo razredniku ali v računovodstvo obrazec »prijava dijaka na šolsko prehrano«.


2.  Vlogo za subvencionirano malico oddajo na pristojnem centru za socialno delo (CSD). Na »vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« na drugi strani označijo »subvencijo malice« in po potrebi izpolnijo točko g v III. poglavju. CSD bo o pravici do subvencionirane malice odločil z odločbo v roku treh mesecev.

 

Šola ne sme več izdajati sklepov o subvencionirani šolski prehrani. Podatke o dijakih, ki so upravičeni do subvencionirane malice, šola prejme od CSD. Ker postopek za izdajo odločbe traja do treh mesecev, vam svetujemo, da si vlogo za uveljavljanje te pravice pričnete urejati na CSD takoj.

 

Na malico se lahko prijavijo tudi tisti dijaki, ki ne bodo imeli pravico do subvencije, plačati pa bodo morali celotno ceno malice, 2,42 €. Prijavite se z obrazcem  »prijava dijaka na šolsko prehrano«. Na obrazec napišite: brez subvencije.

 

POMEMBNO: Prosimo vse tiste dijake, ki bodo oddali vlogo na CSD in prijavnico za malico v šoli, da na prijavnici dopišete, če boste malico naročili tudi, če ne boste upravičeni do subvencije. Napišite: tudi brez subvencije.

  

Odjava iz dijaške prehrane


Naročnik  lahko naročilo posameznega obroka ali vse naročene obroke šolske prehrane:

  • Trajno prekliče, in sicer tako, da v tajništvu  predloži pisni preklic prijave z navedbo datuma prenehanja naročila, sicer preklic velja od naslednjega dne po podanem pisnem preklicu, če je ta predložen najkasneje do 9. ure.
  • Začasno odjavi za naslednji dan oziroma dneve, in sicer tako, da v računovodstvu  predloži pisno odjavo obroka/-ov ali preko e-maila  in sicer najkasneje do 9. ure za naslednji dan.
  • V primeru bolezni ali drugih izrednih okoliščin zaradi katerih je dijak-inja odsoten-a in ne more pravočasno odjaviti (en dan prej) lahko odjavi obrok do 9. ure zjutraj  za tekoči dan (subvencionirana odjava).


Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani  obroki se ne odštevajo oziroma ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni (2,42 €).


Izbira in sprememba menija dijaške prehrane

Šola zagotavlja dijakom mesni, brezmesni, topli in hladni meni. Izbiro menija najavijo dijaki prvi dan pouka oziroma s prijavo.
Izbor menija je za dijaka zavezujoč.
Dijak lahko spremeni svoj izbor menija. Spremembo javi pisno na obrazcu, ki je sestavni del teh pravil.


Prevzem obroka

 

Dijaki prevzamejo obrok. V primeru športnega dne ali v drugih primerih, ko prevzem v jedilnici ni mogoč, prevzamejo obrok skladno z navodili, ki jih za prevzem malice za ta dan določi ravnatelj.

Upravičenci prevzamejo obrok z dijaško izkaznico, na kateri je čip.

Nadzor nad koriščenjem obrokov dijaške prehrane
Ob prevzemu obroka se z dijaško izkaznico evidentira prevzem obroka. Oseba, ki obroke deli, ali delavec šole lahko preveri istovetnost dijaka. V primeru suma, da ne gre za istega dijaka in se ta ne more izkazati z osebnim dokumentom, lahko dijak prevzame obrok šele, ko njegovo istovetnost potrdi delavec šole.

Priloge