Ekonomska gimnazija

Naziv strokovne izobrazbe: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

letnik

SPLOŠNO-IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

1.

2 . 3. 4. št. ur
Slovenščina 4 4 4 4 560
Matematika 4 4 4 4 560
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420
Ekonomija 2 2 3 4 385
Zgodovina 2 2 2   210
Geografija 2 2 2   210
Biologija 3 2     175
Kemija 3 2     175
Glasba/Likovna umetnost 2       70
Sociologija   2     70
Psihologija     2   70
Informatika 2 2     140
Podjetništvo   2 3 4 140
Športna vzgoja 3 3 3 3 420

 

Izbirni predmeti     2-4 4-8 210-420
Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300

 

Število tednov pouka 35 35 35 35 140
Število tednov obveznih izbirnih vsebin 3 3 3 1 10
Skupno število ur pouka 33 33 31-33 29-33 4710-4920

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Izbirni predmeti / vsebinski sklopi:

Poslovna informatika

A

B

C

D

Finančne informacije

Ekonomsko-poslovne informacije

Poslovne komunikacije

Poslovne predstavitve

 

35 ur

35 ur

35 ur

35 ur

Ekonomska zgodovina   Ekonomska zgodovina 35 ur
Ekonomska geografija   Ekonomska geografija 35 ur

Šola ponudi obvezne izbirne predmete z vajami v obliki vsebinskih sklopov po 35 ur. Dijak iz ponudbe šole obvezno izbere najmanj tri vsebinske sklope po 35 ur oziroma v skupnem obsegu 105 ur, in sicer:

• v 3. letniku v obsegu 70 ur,

• v 4. letniku v obsegu 35 ur.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN ZAKLJUČEK PROGRAMA

Pogoji za napredovanje: V višji letnik napreduje dijak, ki je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti, ki so za prejšnji letnik določene s predmetnikom in predmetnimi katalogi znanj oziroma z učnimi načrti.

Pogoji za dokončanje programa: Dijak uspešno konča izobraževanje po izobraževalnem programu gimnazije, ko uspešno konča četrti letnik, opravi v programu določene obveznosti in maturo.

Z uspešno opravljeno maturo pridobi dijak srednjo izobrazbo.