Ekonomska šola Ljubljana

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Splošnoizobraževalni predmeti

    1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ
P1 SLOVENŠČINA 3 3 4 4 14
P2 MATEMATIKA 3 3 3 2 11
P3 TUJ JEZIK 3 3 3 3 12
P4 UMETNOST   2     2
P5 ZGODOVINA 2 1     3
P6 GEOGRAFIJA 2       2
P7 SOCIOLOGIJA     2   2
P8 PSIHOLOGIJA       2 2
P9 KEMIJA   3     3
P10 BIOLOGIJA 3       3
P11 ŠPORTNA VZGOJA 3 3 2 2 10
P12 TUJ JEZIK II 2 2 2   6
Skupaj 21 20 16 13 70

Strokovni moduli – obvezni

T – teoretični pouk; P – praktični pouk

      1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ T P
      T P T P T P T P      
M1 POSLOVNI PROJEKTI Projektno delo               3 3 - 3
IKT   2       2     4 - 4
M2 POSLOVANJE PODJETIJ Trženje 2     1   1     4 2 2
Management     1 1   2     4 1 3
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA Poslovno računstvo in stat. analiza     2 1         3 2 1
Ekonomika podjetja         2       2 2 -
Temeljne računovodske informacije      1  1     2 1 1
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO Razvoj in delovanje gospodarstva     2 1         3 2 1
Gospodarske dejavnosti 2               2 2 -
Temeljji pravne kulture         2       2 2 -
Pravnoorgani-zacijski vidiki poslovanja             2 1 3 2 1
Skupaj 6 9 11 6 32 16 16

Strokovni moduli – obvezni izbirni

      1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ T P
      T P T P T P T P      
M5 FINANČNO POSLOVANJE Finančni trgi in ustanove         1   1   2 2 -
Plač. promet in poslovanje z gotovino           1     1 - 1
Prodaja finančnih storitev               1 1 - 1
M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE Nabava in prodaja   1             1 - 1
Tržno komuniciranje      1  1     2 1 1
Razvrščanje blaga 1               1 1 -
M 13 FINANČNO KNJIGOVODSTVO Obračun plač           1     1   1
Osnovna sredstva in drobni inventar          1     1  1
Pokritje stroškov in prag rentab.         1       1 1  
Skupaj 2 2 5 2 11 6 5

odprti kurikul

    1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ T P
    T P T P T P T P      
M10 BANČNO POSLOVANJE             2 1 3 2 1
M9 ZAVAROVALNE STORITVE             2 1 3 2 1
  INFORMATIKA   2   2         4 - 4
  POSLOVNO KOMUNICIRANJE 1 1             2 1 1
  POSLOVNI DRUGI TUJ JEZIK             2   2 2  
  GOSPODARSKA GEOGRAFIJA     1           1 1  
  PRIPRAVE NA MATURO             2   2 2  
  Skupaj 4 3 - 10 17 10 7

 

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ T P
A - SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 21 20 16 13 70    
B – STROKOVNI MODULI - obvezni 6 9 11 6 32 16 16
STROKOVNI MODULI - obvezni izbirni 2 2 5 2 11 6 5
E – ODPRTI KURIKUL 4 3 - 10 17 10 7
SKUPAJ 33 34 32 31 130    

Praktični pouk v šoli vključuje: učno podjetje (3. letnik) in projektno delo, ki se povezuje s izbirnim strokovnim področjem (4. letnik). Praktično delo poteka tudi v sklopu ekonomskih modulov v vseh štirih letnikih.

Izbrani nabor modulov v predmetniku šole omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • referent(-ka) v podpori bančnega poslovanja,
 • referent(-ka) v bančni komerciali,
 • komercialni referent(-ka),
 • zavarovalniški asistent(-ka).

Dijaki lahko nadaljujejo študij na vseh visokošolskih in nekaterih univertitetnih programih.

Poklicna matura

 1. predmet : SLOVENŠČINA (pisni (60 %) in ustni izpit (40 %))
 2. predmet: GOSPODARSTVO (pisni (40 %) in ustni izpit (60 %)) – vključuje module: poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja in sodobno gospodarstvo
 3. predmet: MATEMATIKA (pisni (70 %) in ustni izpit (30 %))

          ali ANGLEŠČINA (pisni (60 %) in ustni izpit (40 %))

 1. predmet: IZDELEK OZ. STORITEV (70 %) IN ZAGOVOR (30 %)

Poklicna matura poteka v treh rokih:

 • spomladanskem (maj–junij),
 • jesenskem (avgust–september) in
 • zimskem (februar).

Spomladanski in jesenski rok sta za redne dijake brezplačna, opravljanje mature v zimskem roku je potrebno plačati.

Pogoj za pristop k poklicni maturi je uspešno zaključen program srednjega strokovnega izobraževanja.

Redni dijaki v oktobru izpolnijo predprijavo, v marcu pa prijavo k poklicni maturi.

Dijaki, ki bi želeli opravljati dodatni maturitetni predmet (za vpis na nekatere univerzitetne programe), oddajo prijavo v oktobru.

Kandidati, ki so neuspešni pri enem ali največ dveh predmetih poklicne mature, lahko opravljajo popravni/-a izpit/-a še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če ocen v tem obdobju ne popravijo, morajo ponovno opravljati poklicno maturo v celoti.

PREDPREIZKUS poklicne mature, na katerem se dijaki seznanijo z vsebino in postopki pisnega dela mature, je v mesecu marcu.

Vse pomembne informacije o datumih in postopkih opravljanja poklicne mature najdete na oglasni deski poklicne mature in pri profesorici JASNI JEVŠEK v času njenih govorilnih ur.

Program izvajamo tudi kot izredno izobraževanje popoldan. Več informacij >> 


Zaznamki

Sorodne vsebine

Za večino dijakov so se začele počitnice, dijaki Prešernove - Ekonomska šola Ljubljana pa že tretje leto zapored v okviru projekta Erasmus+ "MOBILNA PREŠERNOVA - z mednarodno učno mobilnostjo do boljše usposobljenosti in večje zaposljivosti", opravljajo tritedensko delovno prakso v podjetjih na Dunaju in Milanu. Šola z izvedbo delovne prakse v tujini nadgrajuje kakovost, dijaki pa pridobivajo neprecenljive izkušnje in večjo konkurenčnost na trgu dela. Letos so na šoli pripravili tudi aplikacijo eBudget, ki jim omogoča vodenje financ v času prakse. Erasmus+ ni mus, pomaga pa!

Ekonomska šola Ljubljana