Ekonomska šola Ljubljana

ERASMUS+ Mobilna Prešernova – z mednarodno učno mobilnostjo do boljše usposobljenosti in večje zaposljivosti

Projekt omogoča vsako leto dvajsetim dijakom 3. in 4. letnika opravljanje delovne prakse v tujini. Dijaki bodo potovali na Dunaj in v Milano, kjer bodo tri tedne opravljali delovno prakso v podjetju.

Utrinke z letošnje prakse si lahko ogledate na šolski facebook strani. Informacije o prijavi za letošnje leto dobite tukaj.

ERASMUS+ ESCAPE

Projekt ESCAPE (Enhanced Skills, Competence And Practice for the Economy) je namenjen izboljšanju različnih veščin in kompetenc dijakov in učiteljev. Gre za triletni mednarodni Erasmus+ projekt, v katerem poleg naše šole sodelujejo tudi šole iz Avstrije, Slovaške, Češke, Bolgarije, Madžarske in Romunije.

Eden izmed glavnih ciljev projekta je temeljita raziskava trga dela, zaposlitvenih možnosti in nacionalnih akcijskih načrtov zaposlovanja. S pridobljenimi veščinami ter s sodelovanjem zainteresiranih mednarodnih podjetij, kot možnih bodočih delodajalcev, bodo dijaki izboljšali svoje zaposlitvene možnosti v donavski regiji.

Poleg tega, se bomo osredotočili tudi na primerjavo kurikulov, z namenom izdelave skupnih gradiv za učenje in poučevanje sledečih predmetov: angleščina, geografija, IKT, poslovanje podjetij, ekologija, ekonomija in poslovno komuniciranje.

Sodelovanje dijakov v projektu nedvomno dosega tudi naslednje cilje: boljše znanje in suverenejša raba angleščine, izboljšanje tehnik javnega nastopanja, ozaveščanje medkulturnih razlik in možnost obiskovanj držav, sodelujočih v projektu.

ERASMUS+ VET4SCAPE

Kot nadgradnja projekta ESCAPE, je bil odobren nov Escape+ projekt – VET4SCAPE (Vocational Educational Training for Skills, Competence and the Practice for the Economy). V projektu bodo sodelovale poklicne šole z iz Avstrije, Češke, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Portugalske in Slovenije. Glavni cilji projekta so naslednji:

  1. Spodbujanje podjetništva z ustanavljanjem dijaških podjetij v okviru organizacije Junior Achievement (JA): s tem želimo dijake pripraviti na uspešnejši vstop v poklicno življenje, obenem pa z učenjem preko izkušnje razvijati njihov smisel za podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost.
  2. Jezikovna kompetenca: dijaki bodo izboljšali znanje poslovne angleščine ter imeli možnost pridobitve mednarodnega jezikovnega certifikata londonske gospodarske zbornice -  
  3. Mednarodna kompetenca: dijaki bodo aktivno sodelovali v mednarodnih skupinah ter s tem poglobili poznavanje različnih kultur in delovnih praks v tujini, kar je v današnjem globalnem svetu ključno za uspešno poklicno pot.

Poleg omenjenih ciljev, bo projekt razvijal in izboljšal tudi digitalne kompetence dijakov, jih pripravil na suvereno javno nastopanje ter jim približal delovno okolje in zakonodajo ostalih evropskih držav.

Ekonomska šola Ljubljana