Ekonomska šola Ljubljana

Inovativna pedagogika 1:1

  Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«.

Inovativni pouk je proces, ki temelji na:

  • ustvarjanju učnih priložnosti, ki postavljajo učence in dijake v aktivno vlogo in s tem vsredišče učnega procesa
  • razvijanju kompetenc, pomembnih za življenje in delo v 21. stoletju
  • smiselni in učinkoviti rabi tehnologije, kar učitelja postavi v vlogo organizatorja in mentorja, ki učenje prepusti učencem

Pomemben učinek, ki ga pričakujemo od uvajanja novativnega pouka so tudi pozitivni psiho-socialni vplivi, torej izboljšan odnos učencev do šole, pouka in znanja v najširšem smislu. V učenca usmerjen pouk omogoča njihovo participacijo in sodelovanje pri načrtovanju sebi lastnih ciljev, skupnem postavljanju kriterijev, izbiri učne poti in s tem spodbuja prevzemanje odgovornosti za lastno znanje.

Aktivnost učencev znotraj pouka prepoznavamo kot nujno za uspešen izobraževalni proces. Aktivno učenje poteka v situacijah, ki so čim bliže realnosti; z raziskovanjem, razpravami, argumentiranjem, reševanjem problemov, ustvarjanjem…, v katerih so glavni akterji učenci. Cilj takega učenja je razvijati učenčevo mišljenje in sposobnosti za participacijo v realnem življenju. Prav tako je pomembno, da učenci sodelujejo in delijo odgovornost za celoten proces od načrtovanja do rezultatov. Učenci se tako učijo več in bolje, kadar:

  • so aktivno udeleženi v proces;
  • prejmejo razumljivo in pravočasno povratno informacijo;
  • se učijo sodelovalno.

Za uvajanje inovativnega pouka je pomembna usmerjenost k inovacijam, ki terjajo nove pristope in oblike in ne vračanja v udobno območje preizkušenega in preverjenega. Pri tem se osredinjamo na tri procese: refleksijo, raziskovanje in dialog.  Poudarjena je predvsem refleksijarazmišljanja, doživljanja in ravnanja v profesionalnih situacijah, tako ob konkretnih dogodkih v razredu, kot refleksija splošne filozofije in predpostavk, ki so v temelju ravnanja učitelja. Na ta način učitelji ozaveščajo pogosto neozaveščene vzvode svojega ravnanja, jih vrednotijo ter po potrebi spreminjajo oz. nadgrajujejo.

Ekonomska šola Ljubljana