Ekonomska šola Ljubljana

Kataloga informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Prešernova 6, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:

EMA KOZAR, univ. dipl. sociologinja, ravnateljica

Datum prve objave kataloga:

november 2008

Datum zadnje spremembe:

31. 12. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.presernova.si

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu Ekonomske šole Ljubljana, Prešernova 6, Ljubljana, v času uradnih ur tajništva, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00.

 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

P/85.310 – srednješolsko splošno izobraževanje,

P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

R/91.011 – dejavnost knjižnic

Druge dejavnosti , ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenjem z zakoni in drugimi predpisi, so določene v prilogi sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ekonomska šola Ljubljana«

Organigram organa

Glej Prilogo 1

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Ema Kozar, univ. dipl. soc., ravnateljica, Prešernova 6, 012006730, ema.kozar@guest.arnes.si

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov:

Katja Tretjak, univ. dipl. prav., tel. št. 059340910, el. naslov: info@czpp.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

 

 

Predpisi EU

 • http://eur-lex.europa.eu/

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017
 • Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016
 • Letno poročilo Ekonomske šole Ljubljana za leto 2015
 • Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2016

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Seznam vpisanih dijakov
 • Seznam vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih
 • Seznam kadrovskih evidenc

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Šolska pravila na Ekonomski šoli Ljubljana
 • Hišni red Ekonomske šole Ljubljana
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja
 • Pravila šolske prehrane na Ekonomski šoli Ljubljana
 • Knjižnični red
 • Pravilnik o izobraževanju odraslih

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo predpisi: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006, 117/2006), Uredba o uporabi in posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011)
 • Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.
 • Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno na zapisnik v času uradnih ur, to je vsak delovnik od 8.00 do 12.00 ali pisno na naslov naveden v 1. točki kataloga
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk)
 • Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005, 119/2007)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.   

                                                                                              podpis odgovorne osebe

                                                                                                  Ema Kozar

 OPOMBA:

 1. Organi s sedežem na območjih občin, kjer je pri organu poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi jezik narodne skupnosti, zagotovijo celoten katalog iz prejšnjega člena tudi v jeziku narodne skupnosti.

 Priloga 1

Ekonomska šola Ljubljana