Ekonomska šola Ljubljana

Predstavitev šole

Ekonomska šola Ljubljana je šola z dolgoletno tradicijo na področju vzgoje in izobraževanja ekonomske usmeritve, ki deluje že od leta 1920, od leta 1998 pa izobražujemo dijake po programih Ekonomske gimnazije in Ekonomskega tehnika.

Naše poslanstvo je, da v prijetnem in spodbudnem delovnem vzdušju vzgajamo in izobražujemo uspešne in odgovorne mladostnike, ki jih pripravimo za nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev, kar jim omogoča kakovostno življenje in ustvarjalnost ter zadovoljstvo pri delu.

Naš moto je: Podjetna, prijetna, ponosna, Prešernova!

Našo šolo  obiskuje 620 dijakov, od tega 364 v programu Ekonomski tehnik, ki je zaposljiv v 150 različnih poklicih.

Razvojne prioritete naše šole so razvijanje »digitalne kompetence«, razvijanje kompetence »kompleksnega mišljenja«, razvijanje kompetence sporazumevanje v tujem jeziku in razvijanje kompetence »samoiniciativnost in podjetnost«. Prav razvijanju podjetniškega načina razmišljanja in menedžerskih spretnosti namenjamo posebno pozornost, saj je podjetnost ena od pomembnih kompetenc v EU perspektivi 2014–2020, zato uvajamo nove projekte s področja podjetništva in osebnostne rasti. Na šoli se zavedamo, da dober sistem izobraževanja in usposabljanja pomaga dijakom zagotoviti spretnosti, ki jih zahtevata trg dela in gospodarstvo. Sledimo strategiji Evropa 2020 za rast, inovativno gospodarstvo, trajnost, vključevanje mladih, socialno enakost in boljšo zaposljivost mladih.

Prednost šole je dobra kadrovska zasedba, vsi učitelji imajo zahtevano izobrazbo  in se nadalje izobražujejo ter spoznavajo novosti v stroki in metodah dela ter sledijo najnovejšim trendom v vzgoji in izobraževanju. Uporabljajo sodobne metode dela, ki omogočajo današnjim generacijam lažje in bolj kakovostno sprejemanje znanja. Naša prednost je tudi vzgojno delo, ki krepi učne in delovne navade. S pozitivno motivacijo in dobro opremljenostjo zagotavljamo možnosti pridobivanja kakovostnega uporabnega in splošnega znanja, tako za nadaljevanje šolanja, kakor tudi za zaposlitev. 

Naši glavni cilji so: izboljšati uspeh dijakov pri pouku in na maturi in s tem zmanjšati osip, v izobraževalni proces vključiti načine dela, ki ustrezajo našim dijakom, jih pripraviti na študij ali zaposlitev in ponuditi privlačen program in s tem povečati vpis.

Dijaki naše šole se vključujejo in so uspešni na številnih tekmovanjih, sodelujejo pri drugih šolskih in obšolskih dejavnostih in imajo veliko ponudbo izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.

Pomembno se nam zdi vključevanje v mednarodne projekte, saj jim kompetence, ki jih dijaki pridobijo z mednarodno učno mobilnostjo, kot so boljša usposobljenost, učenje tujih jezikov, poznavanje drugih oblik dela, kultur in okolja, samostojnost, krepitev samozavesti in samopodobe, večja prilagodljivost, podjetnost, timsko delo, komunikativnost itd. omogočajo večjo zaposljivost. 

Vizija

Smo šola velikih izzivov in velikih možnosti. Programa Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija sta programa, ki vas lahko popeljeta na zaželeno pot. V katerikoli višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij katere koli smeri ali v zaposlitev, ustvarjanje lastnega podjetja.

Na šoli uvajamo nove, sodobne metode poučevanja, vzpodbujamo timsko povezovanje. Posebno pozornost namenjamo razvijanju podjetniškega načina razmišljanja in menedžerskih spretnosti. Uspešno se vključijemo v domače in evropske projekte

Poslanstvo

V prijetnem delovnem vzdušju vzgajamo in izobražujemo uspešne in odgovorne ljudi, ki jih pripravimo za nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev, kar omogoča kakovostno življenje in ustvarjalnost ter zadovoljstvo pri delu. Za vse sodelujoče želimo ustvariti prijetno delovno vzdušje, ki temelji na skupni viziji, sode- lovanju in spoštovanju.

Naše temeljne vrednote so:

 • USPEŠNOST – dijakinje in dijaki uspešno končajo šolanje v predvidenem roku;
 • ODGOVORNOST – vedno in povsod ravnamo odgovorno;
 • PRIJETNO VZDUŠJE – v šoli vlada prijetno in ustvarjalno delovno vzdušje;
 • STROKOVNOST – sledimo novemu strokovnemu in pedagoškemu znanju;
 • TIMSKO DELO – verjamemo, da s skupnimi močmi (dijaki, učitelji, starši) zmoremo več;
 • PRIPADNOST – tako dijaki kot zapos- leni s svojim vedenjem in dejanji krepimo in zvišujemo ugled in kakovost šole;
 • PRILAGODLJIVOST – sprejemamo različnost in drugačnost;
 • USTVARJALNOST – spodbujamo k večji ustvarjalnosti.

Organiziranost

Na Ekonomski šoli Ljubljana izvajamo dva programa:

 • ekonomska gimnazija in
 • ekonomski tehnik.

Pouk je organiziran v dopoldanski izmeni. Z njim začnemo praviloma ob 8. uri, nekateri oddelki pa začnejo kasneje ali s preduro. Pouk zaključijo najkasneje ob 15.00 uri, pouk športne vzgoje pa do 16.30. Pouk računalništva in učno podjetje sta vključena v redni urnik. Športna vzgoja poteka v okviru rednega pouka, telovadnica za dijake pa je v Narodnem domu na Prešernovi cesti 22.

Datumi športnih dni so v letnem koledarju dejavnosti določeni okvirno, natančen datum in izvedbo pa bomo prilagodili vremenu. Prav tako so v letnem koledarju dejavnosti okvirno določeni datumi kulturnih dni, pri njihovi izvedbi pa bomo upoštevali urnike kulturnih ustanov, zato se lahko spremenijo.

Šolo vodi ravnateljica Ema Kozar.

Svet šole

Svet šole ima štirileten mandat. Člani so:

 • pet članov učiteljskega zbora
 • trije predstavniki staršev
 • trije zunanji člani - dva delegata ustanovitelja in en delegat lokalne skupnosti (MOL)
 • dva predstavnika dijaške skupnosti

Svet šole deluje kot organ upravljanja šole in kot drugostopenjski organ pri odločanju o posameznih zadevah, za katere je pooblaščen. V skladu s pristojnostmi je pri svojem delu neodvisen. Njegovo delo je javno. Predstavlja in zastopa ga predsednik. Članom preneha mandat z iztekom štiriletnega mandatnega obdobja, štetega od dneva konstituiranja sveta.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Sprejema program razvoja šole in letni delovni načrt, sprejema poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, poslovno usmeritev šole in financiranje nadstandardnih storitev, obravnava poročilo o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah, povezanih z izobraževalnim delom v šoli, sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev. Svet šole deluje tako, da omogoča uresničevanje nalog šole in upošteva potrebe po celovitosti in nemotenosti izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

Svet staršev

Svet staršev sestavlja triindvajset staršev (Vsak oddelek ima po enega predstavnika in vsak predstavnik ima svojega namestnika, da je eden lahko zagotovo prisoten na sejah.). Svet staršev je nadzorni organ zavoda v mejah zakonitih pooblastil. Pri svojih odločitvah je neodvisen od drugih organov šole. Njegovo delo je javno, pri izvrševanju svojih nalog je odgovoren staršem, ki jih predstavlja in zastopa. Svet staršev je organ, preko katerega se uresničujejo interesi staršev dijakov.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu nadstandardnih storitev, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev ter v povezavi s tem podaja svoje predloge, pobude in stališča, voli predstavnike staršev v svet zavoda. Starši posameznega oddelka izvolijo svojega predstavnika na roditeljskem sestanku. Predstavlja in zastopa ga predsednik. Posameznemu predstavniku staršev prične teči mandat od dneva njegove izvolitve. Mandat mu preneha z dnem, ko ga razreši večina staršev oddelka, ki so ga izvolili, ko odstopi kot član sveta staršev, ko izvolijo novega predstavnika staršev v oddelku ali z dnem, ko dijaku preneha status. Predsednika sveta staršev in njegovega namestnika volijo delegati na prvi redni seji v vsakem šolskem letu.

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost deluje pod mentorstvom prof. Danila Flisarja. Člani so predstavniki posameznega oddelka, ki jih dijaki izberejo na prvi razredni uri. Organizirajo priprave na maturantski ples, izbirajo fotografa in založnika knjige maturantov ter sami organizirajo večino dejavnosti, ki jih dijaki plačujejo. Člani dijaškega parlamenta sooblikujejo dodatne dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Šolski sklad

Šolski sklad sestavljajo:

 • trije predstavniki delavcev šole,
 • dva predstavnika staršev,
 • dva predstavnika dijakov.

Donatorski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev, dijakov ali donatorjev. Predsednica upravnega odbora je ravnateljica šole. Predstavnike šole predlaga ravnateljica in jih potrdi svet staršev. Svet šole potrdi upravni odbor sklada za dobo dveh let po predlogu sveta staršev.

Osnovni namen in dejavnost šolskega donatorskega sklada je izboljšanje pogojev za delo, življenje in storitve šole, ki jih s predpisanim financiranjem ne zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport; omogočanje sodobnejših metod dela pri rednem pouku in obšolskih dejavnostih ter pri izvajanju seminarskih in raziskovalnih nalog; povečanje ponudbe interesnih dejavnosti in strokovnih ekskurzij doma in v tujini; obsežnejša priprava na tekmovanja pod vodstvom profesorjev - mentorjev; dodatna, obsežnejša priprava na maturo in poklicno maturo pri maturitetnih predmetih in pomoč učencem pri posameznih predmetih; urejanje šolskega glasila …

Šolski donatorski sklad pridobiva sredstva za poslovanje iz prispevkov staršev, donacij podjetij ali posameznikov in prihodkov po pogodbah. Donator lahko sam določi, čemu bo namenil donacijo, ki ni nujno v programu donatorskega sklada.

Na predlog predsednika upravnega odbora sprejme upravni odbor v začetku šolskega leta načrt dela, med letom spremlja njegovo uresničevanje in ob koncu leta sprejme zaključno poročilo, ki ga posreduje članom sveta šole.

Strokovni aktivi

Naloge strokovnih aktivov so: priprava in izvedba učnih načrtov, katalogov znanj in minimalnih znanj, priprava pisnih preverjanj znanj in analiza le-teh, priprava dijakov na maturo in poklicno maturo, seznanitev dijakov z novostmi na strokovnem področju, skupinsko delo, priprava učnih gradiv, stalno strokovno izpopolnjevanje, priprava predlogov za nakup učbenikov, učil in učne tehnologije, usklajevanje kriterijev in meril za ocenjevanje znanja, mentorstvo pripravnikom, sodelovanje v strokovnih aktivih, priprava in izvedba šolskih tekmovanj, sodelovanje na regijskih in drugih tekmovanjih, analize učnega uspeha itd.

Ekonomska šola Ljubljana