Ekonomska šola Ljubljana

Skrb za kakovost

SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

K spremljanju in zagotavljanju kakovosti nas zavezuje Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 79/2006).

Sistematičen pristop zagotavljanja kakovosti na EŠL:

 • Leta 2007 je bila na šoli prvič oblikovana komisija za kakovost v skladu z zakonskimi določili, ki jo poleg vodje kakovosti sestavljajo še ravnateljica, vodja šolskega razvojnega tima, vodja programskega učiteljskega zbora, predstavnik staršev, predstavnik dijakov in predstavnik delodajalcev.
 • 2007/2008: začetek uvajanja sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
 • Določene imamo razvojne prioritete, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev in kompetenc, ki jih želimo razvijati pri dijakih.
 • Na podlagi razvojnih prioritet določamo razvojno strategijo (načrt ŠRT, LDN).
 • Na podlagi razvojne strategije naredimo akcijski načrt – določimo aktivnosti, odgovorne osebe, delovne skupine, kazalnike in roke za izvedbo.
 • V proces samoevalvacije vključujemo različne interesne skupine (dijake, starše, učitelje, vodstvo šole).
 • Na koncu leta evalviramo dosežke oz. izvedemo samoevalvacijo v okviru katere izvedemo raziskavo o kakovosti (šolska klima, zadovoljstvo s šolo, ocenjevanje dela profesorjev…). Anketiramo vse dijake naše šole. Hkrati na podlagi pripravljenega obrazca učitelji izvedejo samoevalvacijo v svojih razredih. Občasno izvajamo raziskave, ki se tičejo konkretnih področij izboljšav (npr. raziskava s področja izostajanja od pouka itd.).
 • Implementiramo ukrepe izboljšav v prakso: npr. spoznavni dan za 1. letnike, tematska razredna ura, 8 krogov odličnosti…
 • Glavni dokumenti, ki jih pripravimo vsako leto, so načrt skupine za kakovost, poročilo komisije za kakovost in poročilo šolskega razvojnega tima. Ti dokumenti so del letnega delovnega načrta šole in realizacije letnega delovnega načrta in jih obravnava in sprejme svet šole.
 • Vsi dokumenti so predstavljeni kolektivu na pedagoški konferenci, na svetu staršev in svetu šole.
 • Vsa poročila so javno dostopna (objavljena na spletni strani šole).
 • V letu 2009/2010 smo uvedli projekt »Povečajmo obisk pouka in zmanjšajmo osip«, ki ji bil prijavljen kot šolski razvojni projekt na Zavodu za šolstvo.
 • Od leta 2012 sodelujemo v inovacijskem projektu na Zavodu za šolstvo z nazivom »Motiviranje dijakov s pomočjo koncepta igrifikacije«.
 • Kolektiv izobražujemo z organizacijo internih izobraževanj s področij zagotavljanja kakovosti in sodobnih pristopov k učenju in poučevanju.
 • S primeri dobrih praks motiviramo kolege za uvajanje novosti.
 • Svoja spoznanja in dosežke predstavljamo na konferencah doma in v tujini ter predavanji na drugih šolah.
 • Člani komisije za kakovost se stalno izobražujemo na področju kakovosti in sodobnih pristopov k učenju in poučevanju.
 • Ravnateljica se udeležuje delavnic Šole za ravnatelje: Ocenjevanje letne delovne uspešnosti učiteljev in vzgojiteljev z vidika kakovosti in Vodenje za učenje: spremljanje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnih delavcev, sodeluje v projektu »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«.
 • Leta 2017 smo se uspešno prijavili na razpis in postali razvojna šola v projektu »Vzpostavitev in pilotni preizkus ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v VIZ«.

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Na šoli je oblikovana komisija za kakovost v skladu z zakonskimi določili. Komisija je imenovana za nedoločen čas oz. do preklica. Člani komisije so:

 • Eva Zule (vodja),
 • Ema Kozar (ravnateljica),
 • Jasna Jevšek (PUZ),
 • Jan Žitnik (ŠRT),
 • Iztok Zajc (predstavnica staršev),
 • Žiga Juhart (predstavnica dijakov),
 • Helena Lopatič (predstavnica delodajalcev).

NALOGE KOMISIJE ZA KAKOVOST

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
 • sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
 • sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni,
 • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
 • spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

 

 

Ekonomska šola Ljubljana