Ekonomska šola Ljubljana

Šolski sklad sestavljajo:

  • trije predstavniki delavcev šole,
  • dva predstavnika staršev,
  • dva predstavnika dijakov.

Donatorski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev, dijakov ali donatorjev. Predsednica upravnega odbora je ravnateljica šole. Predstavnike šole predlaga ravnateljica in jih potrdi svet staršev. Svet šole potrdi upravni odbor sklada za dobo dveh let po predlogu sveta staršev.

Osnovni namen in dejavnost šolskega donatorskega sklada je izboljšanje pogojev za delo, življenje in storitve šole, ki jih s predpisanim financiranjem ne zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport; omogočanje sodobnejših metod dela pri rednem pouku in obšolskih dejavnostih ter pri izvajanju seminarskih in raziskovalnih nalog; povečanje ponudbe interesnih dejavnosti in strokovnih ekskurzij doma in v tujini; obsežnejša priprava na tekmovanja pod vodstvom profesorjev - mentorjev; dodatna, obsežnejša priprava na splošno in poklicno maturo pri maturitetnih predmetih in pomoč učencem pri posameznih predmetih; urejanje šolskega glasila …

Šolski donatorski sklad pridobiva sredstva za poslovanje iz prispevkov staršev, donacij podjetij ali posameznikov in prihodkov po pogodbah.

Na predlog predsednika upravnega odbora sprejme upravni odbor v začetku šolskega leta načrt dela, med letom spremlja njegovo uresničevanje in ob koncu leta sprejme zaključno poročilo, ki ga posreduje članom sveta šole.

Ekonomska šola Ljubljana