Organiziranost

Na Ekonomski šoli Ljubljana izvajamo dva programa:

  • ekonomska gimnazija in
  • ekonomski tehnik.

Pouk je organiziran v dopoldanski izmeni. Z njim začnemo praviloma ob 8. uri, nekateri oddelki pa začnejo kasneje ali s preduro. Pouk zaključijo najkasneje ob 15.00 uri, pouk športne vzgoje pa do 16.30. Pouk računalništva in učno podjetje sta vključena v redni urnik. Športna vzgoja poteka v okviru rednega pouka, telovadnica za dijake pa je v Narodnem domu na Prešernovi cesti 22.

Datumi športnih dni so v letnem koledarju dejavnosti določeni okvirno, natančen datum in izvedbo pa bomo prilagodili vremenu. Prav tako so v letnem koledarju dejavnosti okvirno določeni datumi kulturnih dni, pri njihovi izvedbi pa bomo upoštevali urnike kulturnih ustanov, zato se lahko spremenijo.

Šolo vodi ravnateljica Ema Kozar.

Svet šole

Svet šole ima štirileten mandat. Člani so:

  • pet članov učiteljskega zbora
  • trije predstavniki staršev
  • trije zunanji člani – dva delegata ustanovitelja in en delegat lokalne skupnosti (MOL)
  • dva predstavnika dijaške skupnosti

Svet šole deluje kot organ upravljanja šole in kot drugostopenjski organ pri odločanju o posameznih zadevah, za katere je pooblaščen. V skladu s pristojnostmi je pri svojem delu neodvisen. Njegovo delo je javno. Predstavlja in zastopa ga predsednik. Članom preneha mandat z iztekom štiriletnega mandatnega obdobja, štetega od dneva konstituiranja sveta.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Sprejema program razvoja šole in letni delovni načrt, sprejema poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, poslovno usmeritev šole in financiranje nadstandardnih storitev, obravnava poročilo o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah, povezanih z izobraževalnim delom v šoli, sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev. Svet šole deluje tako, da omogoča uresničevanje nalog šole in upošteva potrebe po celovitosti in nemotenosti izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

Svet staršev

Svet staršev sestavlja triindvajset staršev (Vsak oddelek ima po enega predstavnika in vsak predstavnik ima svojega namestnika, da je eden lahko zagotovo prisoten na sejah.). Svet staršev je nadzorni organ zavoda v mejah zakonitih pooblastil. Pri svojih odločitvah je neodvisen od drugih organov šole. Njegovo delo je javno, pri izvrševanju svojih nalog je odgovoren staršem, ki jih predstavlja in zastopa. Svet staršev je organ, preko katerega se uresničujejo interesi staršev dijakov.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu nadstandardnih storitev, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev ter v povezavi s tem podaja svoje predloge, pobude in stališča, voli predstavnike staršev v svet zavoda. Starši posameznega oddelka izvolijo svojega predstavnika na roditeljskem sestanku. Predstavlja in zastopa ga predsednik. Posameznemu predstavniku staršev prične teči mandat od dneva njegove izvolitve. Mandat mu preneha z dnem, ko ga razreši večina staršev oddelka, ki so ga izvolili, ko odstopi kot član sveta staršev, ko izvolijo novega predstavnika staršev v oddelku ali z dnem, ko dijaku preneha status. Predsednika sveta staršev in njegovega namestnika volijo delegati na prvi redni seji v vsakem šolskem letu.

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost deluje pod mentorstvom prof. Danila Flisarja. Člani so predstavniki posameznega oddelka, ki jih dijaki izberejo na prvi razredni uri. Organizirajo priprave na maturantski ples, izbirajo fotografa in založnika knjige maturantov ter sami organizirajo večino dejavnosti, ki jih dijaki plačujejo. Člani dijaškega parlamenta sooblikujejo dodatne dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Šolski sklad

Ime sklada: Šolski sklad Ekonomske šole Ljubljana (v nadaljevanju: sklad)

Sedež sklada je: Prešernova cesta 6, Ljubljana

Številka TRR sklada: SI56 01100-6030699068, sklic

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev za financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva se lahko porabijo za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za financiranje dejavnosti dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij, pod pogojem, da so te povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje in porabo sredstev.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so štirje predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Predstavnike šole predlaga svet šole, predstavnike staršev pa svet staršev. Imenovanje članov upravnega odbora sklada opravi svet staršev.

Strokovni aktivi

Naloge strokovnih aktivov so: priprava in izvedba učnih načrtov, katalogov znanj in minimalnih znanj, priprava pisnih preverjanj znanj in analiza le-teh, priprava dijakov na maturo in poklicno maturo, seznanitev dijakov z novostmi na strokovnem področju, skupinsko delo, priprava učnih gradiv, stalno strokovno izpopolnjevanje, priprava predlogov za nakup učbenikov, učil in učne tehnologije, usklajevanje kriterijev in meril za ocenjevanje znanja, mentorstvo pripravnikom, sodelovanje v strokovnih aktivih, priprava in izvedba šolskih tekmovanj, sodelovanje na regijskih in drugih tekmovanjih, analize učnega uspeha itd.