Ekonomski tehnik

Splošnoizobraževalni predmeti

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETIŠt. urKT
Slovenščina48724
Umetnost683
Prvi tuji jezik41720
Drugi tuji jezik20410
Matematika38319
Zgodovina1025
Geografija683
Sociologija683
Psihologija683
Kemija1055
Biologija1055
Športna vzgoja34014
SKUPAJ – število ur v štirih letih
1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikSKUPAJ
P1SLOVENŠČINA334414
P2MATEMATIKA333211
P3TUJ JEZIK333312
P4UMETNOST22
P5ZGODOVINA213
P6GEOGRAFIJA22
P7SOCIOLOGIJA22
P8PSIHOLOGIJA22
P9KEMIJA33
P10BIOLOGIJA33
P11ŠPORTNA VZGOJA332210
P12TUJ JEZIK II2226
Skupaj2120161370

Strokovni moduli – obvezni

T – teoretični pouk; P – praktični pouk

1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
SkupajTP
TPTPTPTP
M1POSLOVNI PROJEKTIProjektno delo333
IKT2244
M2POSLOVANJE PODJETIJTrženje211422
Management112413
M3EKONOMIKA POSLOVANJAPoslovno računstvo
in stat. analiza
21321
Ekonomika podjetja222
Temeljne računovodske
informacije
11211
M4SODOBNO GOSPODARSTVORazvoj in delovanje
gospodarstva
21321
Gospodarske
dejavnosti
222
Temelji pravne
kulture
222
Pravnoorganizacijski
vidiki poslovanja
21321
SKUPAJ69116321616

Strokovni moduli – obvezni izbirni

T – teoretični pouk; P – praktični pouk

1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
SkupajTP
TPTPTPTP
M5FINANČNO POSLOVANJEFinančni trgi in
ustanove
1122
Plač. promet in
poslovanje z gotovino
111
Prodaja finančnih
storitev
111
M7KOMERCIALNO POSLOVANJENabava in
prodaja
111
Tržno
komuniciranje
11211
Razvrščanje
blaga
111
M13FINANČNO KNJIGOVODSTVOObračun plač111
Osnovna sredstva
in drobni inventar
111
Pokritje stroškov
in prag rentab.
111
SKUPAJ22521165

Odprti kurikul

T – teoretični pouk; P – praktični pouk

1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikSKUPAJTP
TPTPTPT
M10BANČNO POSLOVANJE21321
M9ZAVAROVALNE STORITVE21321
INFORMATIKA2244
POSLOVNO KOMUNICIRANJE11211
POSLOVNI DRUGI
TUJ JEZIK
222
GOSPODARSKA GEOGRAFIJA111
PRIPRAVE NA MATURO222
Skupaj431017107
1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikSKUPAJTP
A – SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI2120161370
B – STROKOVNI MODULI – obvezni69116321616
STROKOVNI MODULI – obvezni izbirni22521165
E – ODPRTI KURIKUL431017107
SKUPAJ33343231130

Praktični pouk v šoli vključuje: učno podjetje (3. letnik) in projektno delo, ki se povezuje s izbirnim strokovnim področjem (4. letnik). Praktično delo poteka tudi v sklopu ekonomskih modulov v vseh štirih letnikih.

Izbrani nabor modulov v predmetniku šole omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • referent(-ka) v podpori bančnega poslovanja,
 • referent(-ka) v bančni komerciali,
 • komercialni referent(-ka),
 • zavarovalniški asistent(-ka).

Dijaki lahko nadaljujejo študij na vseh visokošolskih in nekaterih univertitetnih programih.

Poklicna matura

 1. predmet : SLOVENŠČINA (pisni (60 %) in ustni izpit (40 %))
 2. predmet: GOSPODARSTVO (pisni (40 %) in ustni izpit (60 %)) – vključuje module: poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja in sodobno gospodarstvo
 3. predmet: MATEMATIKA (pisni (70 %) in ustni izpit (30 %))
  ali ANGLEŠČINA (pisni (60 %) in ustni izpit (40 %))
 4. predmet: IZDELEK OZ. STORITEV (70 %) IN ZAGOVOR (30 %)

Poklicna matura poteka v treh rokih:

 • spomladanskem (maj–junij),
 • jesenskem (avgust–september) in
 • zimskem (februar).

Spomladanski in jesenski rok sta za redne dijake brezplačna, opravljanje mature v zimskem roku je potrebno plačati.

Pogoj za pristop k poklicni maturi je uspešno zaključen program srednjega strokovnega izobraževanja.

Redni dijaki v oktobru izpolnijo predprijavo, v marcu pa prijavo k poklicni maturi.

Dijaki, ki bi želeli opravljati dodatni maturitetni predmet (za vpis na nekatere univerzitetne programe), oddajo prijavo v oktobru.

Kandidati, ki so neuspešni pri enem ali največ dveh predmetih poklicne mature, lahko opravljajo popravni/-a izpit/-a še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če ocen v tem obdobju ne popravijo, morajo ponovno opravljati poklicno maturo v celoti.

PREDPREIZKUS poklicne mature, na katerem se dijaki seznanijo z vsebino in postopki pisnega dela mature, je v mesecu marcu.

Vse pomembne informacije o datumih in postopkih opravljanja poklicne mature najdete na oglasni deski poklicne mature in pri profesorici JASNI JEVŠEK v času njenih govorilnih ur.

Program izvajamo tudi kot izredno izobraževanje popoldan. Več informacij >>