Inovativna pedagogika 1:1

Inovativna pedagogika 1:1 - 1na1logo - Ekonomska šola Ljubljana

Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«.

Inovativni pouk je proces, ki temelji na:

  • ustvarjanju učnih priložnosti, ki postavljajo učence in dijake v aktivno vlogo in s tem vsredišče učnega procesa
  • razvijanju kompetenc, pomembnih za življenje in delo v 21. stoletju
  • smiselni in učinkoviti rabi tehnologije, kar učitelja postavi v vlogo organizatorja in mentorja, ki učenje prepusti učencem

Pomemben učinek, ki ga pričakujemo od uvajanja novativnega pouka so tudi pozitivni psiho-socialni vplivi, torej izboljšan odnos učencev do šole, pouka in znanja v najširšem smislu. V učenca usmerjen pouk omogoča njihovo participacijo in sodelovanje pri načrtovanju sebi lastnih ciljev, skupnem postavljanju kriterijev, izbiri učne poti in s tem spodbuja prevzemanje odgovornosti za lastno znanje.

Aktivnost učencev znotraj pouka prepoznavamo kot nujno za uspešen izobraževalni proces. Aktivno učenje poteka v situacijah, ki so čim bliže realnosti; z raziskovanjem, razpravami, argumentiranjem, reševanjem problemov, ustvarjanjem…, v katerih so glavni akterji učenci. Cilj takega učenja je razvijati učenčevo mišljenje in sposobnosti za participacijo v realnem življenju. Prav tako je pomembno, da učenci sodelujejo in delijo odgovornost za celoten proces od načrtovanja do rezultatov. Učenci se tako učijo več in bolje, kadar:

  • so aktivno udeleženi v proces;
  • prejmejo razumljivo in pravočasno povratno informacijo;
  • se učijo sodelovalno.

Za uvajanje inovativnega pouka je pomembna usmerjenost k inovacijam, ki terjajo nove pristope in oblike in ne vračanja v udobno območje preizkušenega in preverjenega. Pri tem se osredinjamo na tri procese: refleksijo, raziskovanje in dialog. Poudarjena je predvsem refleksija razmišljanja, doživljanja in ravnanja v profesionalnih situacijah, tako ob konkretnih dogodkih v razredu, kot refleksija splošne filozofije in predpostavk, ki so v temelju ravnanja učitelja. Na ta način učitelji ozaveščajo pogosto neozaveščene vzvode svojega ravnanja, jih vrednotijo ter po potrebi spreminjajo oz. nadgrajujejo.

Zakaj Alumni klub EŠL?

Alumni klub EŠL bo prijavljenim ponujal možnosti za navezovanje in ohranjanje stikov s prijatelji in sošolci, na katere vas vežejo prijetni spomini. Preko strani facebook.com/presernova in po e-pošti vas bomo občasno obveščali o informacijah relevantnih za vaš študij in kariero – in v prihodnosti morda tudi o alumni dogodkih. Ker nikoli ne vemo, kje se nam bodo v življenju ponujale priložnosti, bo morda ključ do vašega uspeha ravno v vaših poznanstvih – zato vam prijavo toplo priporočamo.

Prijavnico si lahko prenesete tule – in jo nato podpisano pošljete na naslov šole:

Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova 6
1000 Ljubljana