OIV / ID

Ekonomski tehnik

Interesne dejavnosti so sestavljene iz dveh delov in obsegajo:

1) OBVEZNI ENOTNI DEL: športni dnevi, ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, seznanitev s kulturnimi in z zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju, ogled študijske knjižnice, sejmov, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat, zdravstvena vzgoja – prva pomoč. Obvezni enotni del izvaja šola.

2) VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, raziskovalna in ustvarjalna dejavnost, tekmovalna dejavnost v znanju, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje ipd.

 1. letnik: 21 ur
 2. letnik: 21 ur
 3. letnik: 31 ur
 4. letnik: 5 ur

Dijaki lahko prosto izbirajo:

 • iz kataloga OIV, ki ga pripravi šola,
 • iz kataloga OIV, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo (na vpogled ga dobijo pri pomočnici ravnateljice).

Ekonomska gimnazija

Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz treh delov. To so:

1. VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE:

 • športni dnevi: 35 ur (1., 2., 3. in 4. letnik)
 • knjižnična informacijska znanja: 15 ur v 1. letniku
 • kulturno-umetniške vsebine: 15 ur (1., 2., 3. in 4. letnik)
 • državljanska kultura: 15 ur v 3. letniku
 • zdravstvena vzgoja: 15 ur v 2. letniku
 • vzgoja za družino, mir in nenasilje: 15 ur v 1. letniku

Izvede in organizira jih šola.

2. VSEBINE, OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE:

 • poslovno komuniciranje: 30 ur
 • dejavnosti, povezane s projektnim delom: 30 ur

3. VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI: gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, raziskovalna in ustvarjalna dejavnost, tekmovalna dejavnost v znanju, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje ipd.

 1. letnik: 26 ur
 2. letnik: 30 ur

Dijaki lahko prosto izbirajo:

 • iz kataloga OIV, ki ga pripravi šola,
 • iz kataloga OIV, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo (Na vpogled ga dobijo pri pomočniku ravnateljice.).

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavina pouka. To so dejavnosti, ki se izvajajo v drugačnih oblikah in na drugačen način kot redni šolski pouk. Opravljene OIV in ID so poleg pozitivnega učnega uspeha pogoj za napredovanje v višji letnik.

Vsi dijaki, ki boste uveljavljali organizirane dejavnosti izven ponudbe šole, morate v mesecu novembru razrednika obvestiti o tem, katero dejavnost in kje jo boste obiskovali. Ob koncu leta pa morate s pisnim potrdilom dokazati razredniku, da ste navedeni program zares obiskovali in ga uspešno opravili. Potrdilo mora vsebovati:

 • naziv in vsebino dejavnosti,
 • število ur in razpored preko leta,
 • ime in naslov izvajalca,
 • žig in podpis izvajalca.

Opravljen program OIV in ID je pogoj za izdajo letnega spričevala!

Za OIV in ID ne morete uveljavljati inštrukcij, raznih honorarnih del, političnih in verskih vsebin oz. dejavnosti ipd.

Del denarja za izvajanje obveznih izbirnih vsebin krije Ministrstvo za šolstvo in šport, del stroškov pa krijejo starši.