Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je namenjena predvsem dijakom, staršem in učiteljem, ki sodelujejo v vzgojo-izobraževalnem procesu. Vključitev šolske svetovalne delavke v vzgojno-izobraževalni proces je smiselna in potrebna takrat, ko pride do kakršnihkoli težav v tem procesu, ne glede ali te težave prepoznava dijak, učitelj ali starši. S pomočjo svetovalnega razgovora skušamo osvetliti problematiko z različnih vidikov in poiskati konstruktivne načine za rešitev nastalih težav. Glede na problematiko je lahko svetovalno delo usmerjeno na dijaka (npr. kadar gre za učne težave, ki so povezane z neustreznimi učnimi navadami) ali pa k sodelovanju povabimo tudi starše in učitelje ter druge zunanje strokovnjake (npr. pri dijakih, pri katerih obstaja potreba po prilagoditvi učnega procesa). Svetovalno delo je lahko usmerjeno tudi v oddelčno skupnost kot celoto, predvsem k izboljšanju medosebnih odnosov med samimi dijaki ter med dijaki in učiteljskim zborom.

Velik del svetovalnega dela z dijaki je namenjen tudi študijski in poklicni orientaciji (posredovanje informacij o možnostih nadaljnjega izobraževanja, postopkih vpisa na fakultete, visoke strokovne šole in akademije, možnostih pridobitve štipendij …).

Šolska svetovalna služba

Svetovalna delavka:

Špela Žura, mag. soc. dela

Telefonska številka: 01 200 67 35, 041 454 560
E-naslov: spela.zura@presernova.si
Delo svetovalne delavke je vezano na dijake 3. in 4.letnikov.

Gabriela Lukman, mag. psih.

Telefonska številka: 01 200 67 35, 031 383 941
E-naslov: gabriela.lukman@presernova.si

Delo svetovalne delavke je vezano na dijake 1. in 2. letnikov

Uradne ure za dijake, starše in učitelje so med 8.30 in 12.00. Dijaki prihajajo na razgovor praviloma izven pouka, starši in učitelji pa se predhodno dogovorijo za termin.

Koordinatorji dijakov s posebnimi potrebami:

Andreja Štajer, univ. dipl. ped.

E-naslov: andreja.stajer@presernova.si

Andreja Štajer skrbi za dijake 1. letnikov ekonomske gimnazije in 2. letnikov, ki imajo odločbo o usmerjanju.

Gabriela Lukman, mag. psih.

Telefonska številka: 01 200 67 35, 031 383 941
E-naslov: gabriela.lukman@presernova.si

Gabriela Lukman skrbi za dijake 1. letnikov ekonomskega tehnika, ki imajo odločbo o usmerjanju.

Špela Žura, mag. soc. dela

Telefonska številka: 01 200 67 35, 041 454 560
E-naslov: spela.zura@presernova.si

Špela Žura skrbi za dijake 3. in 4. letnika, ki imajo odločbo o usmerjanju.