GDPR

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Kontaktni podatki upravljalca:
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Prešernova 6, 1000 Ljubljana
Zakoniti zastopnik: Ema Kozar

Telefon: 01 200 67 30
e-mail: info@presernova.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Katja Tretjak, univ dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč, d.o.o.,
Mariborska cesta 69, 3000 Celje

Telefon: +386 (0)59 340 912
e-mail: katja@czpp.si

Starši, zaposleni, dijaki, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje šola, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

Ekonomska šola Ljubljana obdeluje osebne podatke dijakov, staršev, zaposlenih, članov organov šole in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima šola za to pridobljeno ustrezno soglasje.

Osebne podatke dijakov in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja dijakov, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev dijakov.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za nemene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke članov organov šole (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev ali dijakov, zaposlenih ali članov organov šole. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti šole, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Zakonski pravni temelji osnovne šole za obdelavo osebnih podatkov:

 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov inn o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1)
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. št. 16/07 s sperm. – ZOFVI)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s sperm. – ZDR/1)
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l., št. 79/06 in 68/17)
 • ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki šoli nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljalcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov šole, ali po elektronski pošti: info@presernova.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je šola izvajala pred prejetim preklicem.

V kolikor posameznik meni, da šola obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

2. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Šola osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo šola osebne podatke hranila zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo šola osebne podatke hranila znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih pogodbenih obveznosti šole.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

Uporaba piškotkov

Kakšne piškotke uporabljajo naše spletne strani?
Ekonomska šola Ljubljana lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:

 • začasni ali sejni piškotki (session cookies):
  to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh Ekonomske šole Ljubljana;
  trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies):
  trajne piškotke Ekonomske šole Ljubljana lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
 • lastni piškotki (1st party cookies)
  so s spletne strani Ekonomske šole Ljubljana, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
 • drugi piškotki (3rd party cookies)
  izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primer tudi na spletni strani: https://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, Ekonomska šola Ljubljana pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.

Piškotki, ki jih uporabljamo na spletni strani so

Cookie names Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose

Nadzorna plošča, kjer lahko urejate vaše nastavitve glede piškotkov