Šolski sklad

Šolski sklad Ekonomske šole Ljubljana je bil ustanovljen za zbiranje sredstev za izvajanje nadstandardnih storitev in pomoč socialno šibkejšim dijakom. Sredstva se lahko porabijo za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, subvencioniranje stroškov ekskurzij, športnih dni ipd. za dijake iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Šolski sklad Ekonomske šole Ljubljana je bil v mesecu septembru uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine, Sklad bo v letu 2023 lahko pridobival prihodke iz naslova donacij iz dohodnine v višini 0,3 %, ki bi poleg rednih donacij staršev predstavljali bistven del prihodkov sklada. Starše prosimo, da na spletni strani edavki 0,3 % dohodnine namenijo šolskemu skladu (preostalih 0,7 % lahko prerazporedi drugemu upravičencu).

V šolskem letu 2022/23 bomo z zbranimi sredstvi:

  • financirali zaključni izlet najboljših razredov v šolskem letu 2022/23 v programih ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija (40 eur/dijaka);
  • financirali nakup simboličnih daril tutorjem, ki izvajajo brezplačno vrstniško pomoč (700 EUR);
  • subvencioniranje dejavnosti povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, ki se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Odvisno od finančne situacije bomo poskusili realizirati tudi kakšen predlog porabe sredstev sklada, ki ga je za šolsko leto 2022/23 dodatno predlagala dijaška skupnost.

Šolski sklad se financira skoraj izključno iz sredstev, ki jih donirajo starši. Če imate podjetje, lahko donira tudi pravna oseba. Prosimo Vas, da pomagate s kakršnim koli prispevkom. Veseli bomo vsakega evra, ki ga nakažete na transakcijski račun Ekonomske šole Ljubljana, Prešernova cesta 6, Ljubljana, številka SI56 0110 0603 0699 068 s sklicem SI00 400-2020, BIC BSLJSI2X in namenom »šolski sklad«.

Naloge komisije za kakovost

Tim za kakovost (ožje jedro komisije, ki ga sestavljajo zaposleni na šoli) skrbi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na vseh področjih in za sistematično spremljanje zastavljenih ciljev . Skupaj z ravnateljico strokovno usmerja in spodbujau učitelje šole ter druge notranje in zunanje deležnike, da se aktivno vključijo. Tim za kakovost pripravlja in vodi strokovne razprave, aktivno sodeluje pri razvojnem načrtovanju, analizi stanja šole na izbranem področju ter določitvi razvojnih in letnih prednostnih ciljev, sproti spremlja doeganje načrtovanih ciljev, pripravlja in izvaja evalvacije, ob koncu leta izvede raziskavo o kakovosti in pripravi samoevalvacijsko poročilo.