Statusi

Pogoji za pridobitev statusa so natančno opredeljeni v Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti, in sicer v 8. izdaji Šolskih pravil v srednjih šolah, ki jih je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2007.

Na naši šoli imajo dijaki lahko:

  • status kulturnika, ki ga pridobijo tako, da oddajo prošnjo pomočnici ravnateljice, odobri jo ravnateljica;
  • status športnika, ki ga pridobijo tako, da upoštevajo merila iz Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti; dogovor podpišejo dijaki, starši in ravnateljica;
  • status raziskovalca, ki ga pridobijo tako, da so vključeni v pripravo raziskovalne naloge v okviru gibanja Znanost mladini (tj. v spomladanskem času, ko se dijaki pripravljajo na predstavitev nalog – takrat jim vodja raziskovalcev, prof. Tanja Nadu, dodeli status raziskovalca).

Iz Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (4. člen):

Pridobitev statusov pisno predlagajo starši ali polnoletni dijak sam. Predlogu je potrebno priložiti:

  • za status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program;
  • za status dijaka perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze;
  • za status dijaka tekmovalca potrdilo državnega strokovnega društva, združenja ali drugega pristojnega organa, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja iz znanja, da se dijak pripravlja in sodeluje v uradnem tekmovanju;
  • za status dijaka vrhunskega športnika listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik.

Dijak oziroma mladoletni dijak ima vselej pravico povedati mnenje ali predlog o svojih pravicah in obveznostih v povezavi s statusom in ga mora šola pri odločanju upoštevati.

Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca oziroma mladoletnega dijaka eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starši o tem ne sporazumejo.

Status se dijaku dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu. Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predložiti najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta. Izjemoma se lahko dijaku dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

Iz Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (12. člen):

Če dijak po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko odvzame status.

Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda oddelčni učiteljski zbor.