Skrb za kakovost

Sistem zagotavljanja kakovosti

Na šoli je skladno s sklepom vlade RS z dne 16. 8. 2023 ( 21. člen) oblikovana komisija za kakovost.

Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi.

Komisija za kakovost

Na šoli je oblikovana komisija za kakovost v skladu z zakonskimi določili. Komisija je imenovana za nedoločen čas oz. do preklica.

Komisijo za kakovost imenuje svet šole. Sestavlja jo osem članov, in sicer:
– štirje strokovni delavci šole,
– dva predstavnika delodajalcev, 
– en predstavnik staršev in
– en predstavnik dijakov.

Komisijo v šolskem letu 2023/2024 sestavljajo:

  • Eva Zule (vodja),
  • Jasna Jevšek (PUZ),
  • Ksenija Koželj (IKT),
  • Breda Vidmar Mandič (aktiv razrednikov),
  • Janez Demšar (predstavnik staršev),
  • Zal Rezar (predstavnik dijakov),
  • Helena Lopatič (predstavnica delodajalcev),
  • Jani Zupan (predstavnik delodajalcev).

Naloge komisije za kakovost

Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:

1. ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šole,

2. razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,

3. načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti šole,

4. skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela šole,

5. sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,

6. sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih zavodih oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni,

7. spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi zavodi na državni in mednarodni ravni,

8. spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,

9. pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih šole in na državni ravni in

10. opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Tim za kakovost (ožje jedro komisije, ki ga sestavljajo zaposleni na šoli) skrbi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na vseh področjih in za sistematično spremljanje zastavljenih ciljev . Skupaj z ravnateljico strokovno usmerja in spodbujau učitelje šole ter druge notranje in zunanje deležnike, da se aktivno vključijo. Tim za kakovost pripravlja in vodi strokovne razprave, aktivno sodeluje pri razvojnem načrtovanju, analizi stanja šole na izbranem področju ter določitvi razvojnih in letnih prednostnih ciljev, sproti spremlja doeganje načrtovanih ciljev, pripravlja in izvaja evalvacije, ob koncu leta izvede raziskavo o kakovosti in pripravi samoevalvacijsko poročilo.