Pogoji za napredovanje in zaključek programa

Pogoji za napredovanje: V višji letnik napreduje dijak, ki je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti, ki so za prejšnji letnik določene s predmetnikom in predmetnimi katalogi znanj oziroma z učnimi načrti.

Pogoji za dokončanje programa: Dijak uspešno konča izobraževanje po izobraževalnem programu gimnazije, ko uspešno konča četrti letnik, opravi v programu določene obveznosti in maturo.

Z uspešno opravljeno maturo pridobi srednjo izobrazbo.

Matura: Dijaki se v tretjem letniku odločijo za izbirne predmete za opravljanje mature. Šola dijakom ponudi priprave na maturo za najmanj štiri izbirne maturitetne predmete.

Obvezni predmeti

  • slovenščina
  • matematika
  • tuj jezik

Izbirni predmeti

  • ekonomija
  • zgodovina
  • geografija
  • psihologija ali sociologija
  • španščina/nemščina/italijanščina
  • informatika

Za izvedbo priprave na maturo pri določenem predmetu mora biti prijavljeno dovolj veliko število dijakov za oblikovanje skupine, kar ne velja za ekonomijo. Če šola ne zagotavlja priprav na maturo zaradi premajhnega števila prijavljenih, se povežemo z drugimi šolami in pomagamo najti možnost za svoje dijake na drugi šoli. Dijaki se ob koncu tretjega letnika odločajo o izbirnih predmetih za maturo.