Hišni red

HIŠNI RED

EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA

Hišni red izhaja iz Pravilnika o šolskem redu (Uradni list RS, št. 60/2010) in Šolskih pravil Ekonomske šole Ljubljana ter jih dopolnjuje.

Naziv dijak, učitelj, svetovalni delavec, ravnatelj, tajnik, računovodja idr. so uporabljeni v moški obliki enakovredno za oba spola. Šolska stavba je odprta od 6.00 do konca pouka ali dejavnosti, ki se izvajajo v okviru šole.

Priložene datoteke

Šolska pravila na EŠL

SPLOŠNA PRAVILA

 1. V šoli skrbijo za nemoten potek pouka dijaki in zaposleni skupaj.
 2. Tako dijaki kot zaposleni si prizadevajo ohranjati red, disciplino in čistočo v šolskih prostorih in šolski okolici.
 3. Dijaki se morajo v času šolanja vesti tako, da upoštevajo osnovna pravila lepega vedenja, splošno veljavne moralne norme, Šolska pravila na Ekonomski šoli Ljubljana ter druge pravilnike, ki določajo njihove pravice in dolžnosti.

DIJAKI

 1. Dijaki morajo obiskovati pouk in druge oblike organiziranega izobraževalnega dela redno in pravočasno. S seboj so dolžni prinašati zahtevane učne pripomočke.
 2. Dijaki lahko od pouka izostanejo samo iz opravičenih razlogov. Dijaki se ne smejo izogibati preverjanju in ocenjevanju znanja.
 3. Celodnevno odsotnost in vzrok odsotnosti dijakov naj starši javijo še isti dan, ko dijaka ni v šoli, ali najkasneje v treh dneh. Javijo jo lahko v tajništvo šole na telefon 01/ 200 67 30, po faxu št. 01/ 200 67 36, razredniku ali nadomestnemu razredniku v zbornico na tel. 01/ 200 67 33 ali na elektronski naslov razrednika. Sporočilo ne velja kot odjava malice. Odjavo malice morajo starši sporočiti v skladu s Pravilnikom o prehrani na tel. 01/ 200 67 32 ali 041 391 322 ali po e-pošti: prehrana@presernova.si.
 4. Dijaki prihajajo v šolo skozi glavni vhod.
 5. Med poukom mora biti tišina tudi na hodnikih. Pouka ni na noben način dovoljeno motiti.
 6. V šoli in njeni bližnji okolici je prepovedano kaditi, pljuvati, uživati alkoholne pijače in psihogena sredstva.
 7. V času pouka dijaki ne smejo zapuščati šolskih prostorov. Šolo lahko zapustijo le ob odhodu k pouku športne vzgoje in ob koncu pouka.
 8. Natančna navodila za odhod na športno vzgojo – pot od Ekonomske šole Ljubljana na Prešernovi 6 do Študijske telovadnice na Bleiweisovi 25: dijakinje in dijaki po izhodu iz šolske stavbe zavijejo desno po Prešernovi ulici preko označenega prehoda za pešce na Gregorčičevi ulici in nadaljujejo mimo predsedniške palače do semaforiziranega križišča s Šubičevo cesto. Pri zeleni luči varno prečkajo cesto in pot nadaljujejo mimo Prirodoslovnega muzeja do križišča s Puharjevo ulico, kjer zavijejo levo in varno prečkajo kolesarsko stezo (pazijo naj na kolesarje). Nadaljujejo pot skozi podhod, na koncu podhoda zavijjo desno po stopnicah navzgor. Na vrhu stopnic vstopijo skozi vrata v betonski ograji do telovadnice ob stadionu. Od telovadnice do šole se vračajjo po isti poti. Pot ves čas poteka vzporedno s kolesarsko stezo, zato naj pazijo, da hodijo po pločniku za pešce!
 9. Dijak, ki zboli, lahko odide domov ali k zdravniku v dogovoru z razrednikom, nadomestnim razrednikom, svetovalnim delavcem ali pomočnikom ravnateljice.
 10. Dijaki imajo pouk v matičnih ali predmetnih učilnicah, ki jih odklepajo učitelji ob zvonjenju (pričetku pouka).
 11. Dijaki morajo imeti mobilne telefone izklopljene ali utišane in pospravljene v torbi. Učitelj ima pravico med svojo uro dijaku odvzeti telefon, če je ta na vidnem mestu, ne glede na to, ali ga je dijak uporabil ali ne. Po končani uri ga dijaku vrne. Prepovedana je tudi uporaba drugih naprav za povezovanje s podatkovnimi in telekomunikacijskimi omrežji. Ukrepi so enaki. Če dijak ne želi izročiti učitelju naprave, dobi administrativni ukrep.
 12. V šoli in drugje, kjer potekajo šolske dejavnosti je prepovedano fotografiranje, snemanje ipd. brez dovoljenja vodstva šole. Dovoljenje mora biti pisno.
 13. Dijaki morajo upoštevati vse varnostne ukrepe, ki jih določa pravilnik o varstvu pri delu. Izpolnjevati morajo navodila učiteljev. Enako velja za dejavnosti zunaj šole (športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije, OIV ipd.) Za vse eventualne nezgode, ki nastanejo zaradi neupoštevanja zgoraj navedenega, šola ne prevzema nobene odgovornosti. V vsakem primeru je neupoštevanje kršitev, njeno težo pa določijo učitelji in spremljevalci dijakov in to zabeležijo v prijavi dogodka.
 14. Dijak, ki pride k pouku samo na preverjanje znanja ali ocenjevanje, naloge ne sme pisati, razen, če je s pedagoško pogodbo drugače dogovorjeno.
 15. Dijaki so dolžni upoštevati ta hišni red tudi v najeti telovadnici, ki ni v šolskih prostorih.
 16. Dijaki so dolžni spoštovati zaposlene na šoli in se do njih vesti temu primerno.

REDITELJI

 1. Dijaki med letom opravljajo naloge in dolžnosti reditelja. Vrstni red določi razrednik po abecednem seznamu. Naloge reditelja opravljata dva dijaka hkrati.
 2. Dolžnosti in naloge rediteljev:
  – če učitelja 10 min po začetku pouka še ni, javita njegovo odsotnost v tajništvo, pomočniku ravnatelja ali v zbornico. V tem času dijaki mirno počakajo pred učilnico in se pripravijo na pouk;
  – ob prihodu v učilnico pregledata inventar in učitelju javita morebitne poškodbe;
  – ob začetku vsake ure obvestita učitelja o vseh odsotnih sošolcih;
  – skrbita, da je učilnica po njihovem odhodu urejena (po potrebi prezračena, luči ugasnjene, tabla čista …);
  – prineseta malico in odneseta eventualne ostanke in embalažo.

DEŽURSTVO DIJAKOV

 1. Dežurstvo dijakov se vsak dan prične ob 7.55, ko dežurni v tajništvu prevzame evidenčni list, in konča ob 14.00, ko evidenčni list v tajništvo vrne. Dežurstvo je za dijaka obveznost in je urejeno tako, da dežurajo praviloma skupaj dijaki višjih letnikov. Mesto dežurnih je pri vhodnih vratih. Razpored dežuranja po oddelkih naredijo razredniki.
 2. Naloge in dolžnosti dežurnih dijakov:
  – sprejemajo obiskovalce, jih usmerjajo ali pospremijo, kamor so namenjeni;
  – dijaka istočasno ne zapuščata dežurnega mesta, tudi malicata izmenično po glavnem odmoru;
  – dežurni, ki ima na dan dežurstva neodložljive učne obveznosti, mora k pouku, za ta čas pa po predhodnem dogovoru z razrednikom poišče namestnika;
  – pazijo na svoje vedenje, da ne bi bil zaradi njihovega neprimernega vedenja prizadet ugled šole;
  – o morebitnih nepravilnostih, neželenih dogodkih ali nezaželenih obiskovalcih seznanijo vodstvo šole;
  – pomagajo vzdrževati red in disciplino na šoli;
  – opozarjo dijake na red in tišino na hodnikih med poukom, da gredo po zvonjenju v učilnice, da v šoli in njeni bližini ne kadijo, da pazijo na šolski inventar, da skrbijo za red in pospravijo za seboj;
  – v evidenčni list napišejo poročilo o svojem delu.

UČITELJI

 1. Učitelj, ki ima pouk, odide v razred točno. Med uro je odgovoren za disciplino v razredu. Uro začne s pozdravom. Na začetku je dolžan ugotoviti in zabeležiti prisotnost dijakov. Uro zaključi s pozdravom ob zvonjenju. Med uro dijakom le izjemoma dovoli izhod.
 2. Učitelj je med svojo uro odgovoren za red v učilnici in za urejenost učilnice ob zaključku ure. Osebno je odgovoren za škodo, ki se zgodi med njegovim poukom zaradi premalo skrbnega nadzorstva.
 3. Učitelj s svojim zgledom dijake vzgaja k spoštovanju splošnih družbenih vrednot in posebnostih različnih kultur.
 4. Učitelj dijake opozarja na morebitne kršitve hišnega reda ne glede na to, ali jih poučuje ali ne. Na opažene ponavljajoče se kršitve je dolžan opozoriti razrednika oz. svetovalno službo.

ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI

 1. Dijaki imajo tudi izven pouka na razpolago knjižnico in dijaško sobo, ko v njej ne potekajo šolske dejavnosti.
 2. Knjižnica deluje med šolskim letom po veljavnem urniku. V njej velja knjižnični red.
 3. Na šoli se lahko organizirajo krožki in skupine, katerih mentorji so lahko učitelji ali zunanji izvajalci.
 4. Ekskurzije se organizirajo v skladu z učnim načrtom posameznega letnika in izobraževalnega programa. Vsaka ekskurzija ima pripravljen program, s katerim se seznanijo dijaki in učitelji pred odhodom. Dijake spremljajo učitelji – spremljevalci. Po zaključku ekskurzije odda učitelj – vodja spremljevalcev poročilo o izvedbi.

SKRB ZA ŠOLSKO LASTNINO

 1. Dijak je v skladu s 37. členom Pravilnika o šolskem redu odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo. Če se krivca ne ugotovi, lahko krije škodo skupina ali oddelek. Prepovedano je namerno uničevanje šolskega inventarja, pisanje po pohištvu in stenah. Popisane klopi, stene ipd. so dijaki dolžni počistiti sami. Vse poškodbe javi na začetku ure reditelj učitelju, ki nato ukrepa.
 2. Reditelj odide zadnji iz razreda in skupaj z učiteljem, ki razred zaklene, ugotovi, ali je bila v času šolske ure povzročena škoda.

ŠOLSKA MALICA

 1. V eAsistentu je seznam dijakov, ki prejemajo šolsko malico. Reditelja ali dežurna za malico (v skladu z dogovorom z razrednikom) odideta po malico nekaj minut pred zvonjenjem ali po končanem pisnem ali ustnem preverjanju 3. šolsko uro in evidentirata prisotne dijake, prevzameta malico, jo odneseta ter razdelita v za to določenem prostoru. V tem prostoru so dijaki dolžni pomalicati ter nato vrniti ločene odpadke, ki jih reditelja ali dežurna dijaka po koncu odmora odneseta nazaj. Še posebej poskrbita, da je učilnica po malici čista in eventualne kršitve dijakov ali uničevanje šolske lastnine javita dežurnemu učitelju.
 2. Še posebej pozorno pregledajo tako učitelj kakor reditelja in dežurna dijaka, kakšno je stanje v učilnici, kjer imajo pouk 4. šolsko uro. Vse ugotovljene nepravilnosti, poškodbe ipd. se obravnavajo v skladu z 12. in 20. točko hišnega reda.
 3. Med poukom ni dovoljeno uživati hrane in pijače.

VARNOST V ŠOLI

 1. Šola je varovana z alarmnim sistemom in video nadzorom. Za obiskovalce poskrbita dva dežurna dijaka pri vhodu, ki dobita natančna navodila, navedena tudi na spletnih straneh šole in v publikaciji šole. Za varnost skrbijo tudi vsi prisotni učitelji in dežurni učitelji v času glavnega odmora.
 2. Dijak je dolžan na zahtevo vsakega od zaposlenih na šoli ali dežurnih dijakov pokazati dijaško izkaznico. Dijakom drugih šol vstop v šolske prostore ni dovoljen.
 3. Vsi dijaki so dolžni opozoriti svoje prijatelje in znance, da v šolo nimajo vstopa, starše in druge znane obiskovalce pa napotiti najprej k dežurnima dijakoma, ki vpišeta ime, priimek in namen obiska ter uro prihoda in odhoda.
 4. Dijaki so sami odgovorni za svojo garderobo in osebne predmete. Dijaki imajo garderobne omarice, kjer lahko shranjujejo oblačila in šolske pripomočke, ki jih tedaj ne potrebujejo. Pokvarjeno ključavnico ali izgubo ključa (nadomestni ključ) krijejo sami.
 5. Če obiskovalci ne spoštujejo hišnega reda, eden od dežurnih obvesti učitelja, svetovalca, tajnika ali vodstvo šole, ki se odloči, ali bo ukrepalo samo ali bo pozvalo za to pristojne organe.
 6. V šolo je prepovedano prinašati predmete in sredstva, ki ogrožajo varnost dijakov in delavcev v šoli in njeni okolici.
 7. V šolo je prepovedano prinašati alkohol in druge psihogene snovi.

URADNA OBVESTILA IN NADOMEŠČANJE

 1. Uradnim obvestilom vodstva šole je namenjena leva tabla nad stopniščem pri učilnici 03. Tam je izobešen tudi seznam zaposlitev in nadomeščanja. Dijake se obvešča tudi po ozvočenju nekaj minut pred koncem ure ali nekaj minut po začetku ure.
 2. Tajništvo mature objavlja obvestila na tabli med svetovalno službo in tajništvom v 1. nadstropju.

Ljubljana, 1. 9. 2015

Ema Kozar, ravnateljica