Pravila šolske prehrane

V skladu s 3. alinejo 6. člena Zakona o šolski prehrani (ur. l. RS št. 42/2010) ravnateljica Ema Kozar sprejemam

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE na Ekonomski šoli Ljubljana

Splošne določbe

1. člen (vsebina in cilji)

S temi pravili Ekonomska šola Ljubljana ureja in določa postopke izvajanja Zakona o šolski prehrani, in sicer:

 • organizacijo šolske prehrane,
 • evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • čas in način prijave in odjave posameznega obroka,
 • načine za prijavo in odjavo posameznega obroka,
 • način seznanitve staršev in dijakov o pravici do subvencije za šolsko prehrano, višini subvencije,
 • pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije,
 • načine koriščenja obrokov,
 • hišni red, povezan s prehrano.

Organizacija šolske prehrane

2. člen (šolska prehrana)

 • Šola za dijakinje in dijake (v nadaljevanju se za oba spola uporablja beseda »dijak«) organizira šolsko prehrano tako, da prehrano pripravlja, deli in evidentira število obrokov po razredih zunanji ponudnik.
 • Dijakom, prijavljenim na šolsko malico, pripada malica za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa po šolskem koledarju, kot so: strokovne ekskurzije, športni dnevi, kulturni dnevi, obvezne izbirne vsebine – obvezni del (v nadaljevanju »pouk«).
 • Dijakom, prijavljenim na šolsko malico, ne pripada malica v času izvedbe tistega dela interesnih dejavnosti, ki so po njegovi izbiri, in v času, ko so na obvezni praksi (ekonomski tehnik 4 tedne v času šolanja – po programu).
 • Šola dijakom zagotavlja možnost izbire med navadnimi in vegetarijanskim obrokom ter toplimi in hladnimi obroki, ki so pripravljeni v skladu s smernicami MIZŠ in ZZV.
 • V primeru predpisane dietne prehrane jo ponudnik pripravi na osnovi pisne zahteve osebnega zdravnika.
 • V primeru večdnevnih ekskurzij šola ne more zagotavljati malice, zato jo za te dijake vodja šolske prehrane odjavi na podlagi podatkov, ki jih pridobi od vodje ekskurzije.

3. člen (prijava in odjava)

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši ali skrbniki ali druge osebe, pooblaščene za oskrbo dijaka (v nadaljevanju starši), tako za mladoletne kot polnoletne dijake ali dijaki sami, če imajo za to pisno pooblastilo staršev (na prijavnici na šolsko prehrano).

(Prijava)

 • Obrazec, ki je priloga Zakona o šolski prehrani, je dosegljiv na spletni strani zavoda.
 • V mesecu juniju ga dijakom razdelijo razredniki, dijaki pa so izpolnjenega dolžni vrniti razrednikom do zadnjega dneva pouka.
 • Dijaki, vpisani v 1. letnik, dobijo obrazec ob vpisu in ga izpolnijo takoj, če so prisotni starši, sicer ga vrnejo najkasneje do konca meseca junija.
 • Prijavo praviloma oddajo dijaki in starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Tako se jim lahko zagotovi malico že prvi šolski dan. Dijaki, ki oddajo prijavo 1. septembra (ali 1. šolski dan), začnejo prejemati malico drugi dan po prijavi na malico.
 • Prijava se lahko odda tudi kasneje, kadarkoli med šolskim letom, pričetek prejemanja obroka je enak kot v prejšnji alineji.
 • Prijava, ki jo starši pošljejo po pošti, mora biti oddana s priporočeno pošto. Prijavo se v tem primeru upošteva dva dni po prejemu, praviloma je to tri dni po poslani prijavi.
 • Upoštevali bomo izključno pravilno izpolnjene prijave, ki so jih podpisali starši.

(Odjava)

 • Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja naslednji dan po pisni odjavi ali s kasnejšim datumom, če je tako navedeno v odjavi. Postopek je enak postopku prijave.
 • Odjavo lahko uredijo starši ali dijak sam, če so ga starši za to pisno pooblastili ob prijavi na šolski obrok.
 • Pooblastilo je na prijavnici, ki jo starši potrdijo s svojim podpisom.
 • Dijak se lahko od malice odjavi preko spletne aplikacije Kroky.si s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 • Odjava, oddana zaradi bolezni ali druge odsotnosti, se upošteva naslednji dan, če je bila oddana do 9. ure na pravilen način.
 • Odjava od malice za daljši čas in brez konkretnega razloga mora biti oddana pisno in se upošteva dan po prejemu ali z datumom odjave, če je ta kasnejši. Podpišejo jo starši ali za to pooblaščeni dijaki.
 • V primeru, ko starši ali dijak ne odpovedo malice pravočasno ali sploh ne, plačajo starši malico v celoti za čas, ko malica ni bila odjavljena, dijak pa ni bil prisoten pri pouku.

4. člen (pravice in obveznosti dijakov in staršev)

 • S prijavo na šolsko malico nastane pogodbena obveznost med starši in šolo.
 • Dijak se zavezuje, da bo spoštoval pravila šolske prehrane.
 • Starši se zavežejo, da bodo v zakonitem roku plačevali prispevek za šolsko prehrano.
 • Starši ali dijak se zavezujejo, da bodo pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane.
 • Zavezujejo se tudi, da bodo nepravočasno odjavljene obroke plačali v celoti.
 • Starši se zavezujejo, da bodo vsako spremembo, ki lahko vpliva na obračunavanje ali prijavo ali odjavo šolske malice šoli sporočili najkasneje v tridesetih dneh od nastanka spremembe.

Podrobna pravila šolske prehrane so del oziroma priloga Hišnega reda Ekonomske šole Ljubljana.

5. člen (seznanitev dijakov in staršev)

 • Šola seznani dijake in starše z organizacijo šolske prehrane, pravili šolske prehrane, s poudarkom na obveznostih, ki izvirajo iz 4. člena tega pravilnika, o subvencioniranju in načinu ter postopku in kriterijih za uveljavljanje dodatne subvencije najkasneje do začetka šolskega leta (na spletni strani šole) in na 1. uvodni uri za dijake ter 1. roditeljskem sestanku za starše. Vsa zavezujoča pravila, iz katerih izhajajo pravice in dolžnosti dijakov in njihovih staršev, bodo zapisana tudi v publikaciji šole.
 • Vse podrobnosti, ki niso navedene v šolskih pravilih, bi pa lahko imele finančne ali druge vplive na prehrano dijaka, šola izdaja v obliki pisnih obvestil in jih dijak ali starši prejmejo skupaj s položnico.
 • V kolikor gre za posledice, ki zadevajo vse dijake, vzroke zanje šola objavi tudi na spletni strani.

Spremljanje kakovosti malice

6. člen (komisija za šolsko prehrano)

Ravnateljica imenuje komisijo, ki bo spremljala kakovost malice in 1-krat letno izvedla tudi anketo o kakovosti oziroma zadovoljstvu dijakov ter njihovih željah. Komisija bo 5- članska, v njej bo profesor(-ica) biologije ali laborant(-ka), koordinator(-ka) šolske prehrane, predstavnika dijaške skupnosti in predstavnik dobavitelja šolske prehrane, na željo staršev lahko tudi predstavnik staršev.

7. člen (spremljanje kakovosti)

 • Komisija sprejema pritožbe na šolsko prehrano v pisni obliki najkasneje 24 ur po zaužitem obroku.
 • Sestaja se po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
 • Pridobiva mnenja dijakov, učiteljev in staršev o zadovoljstvu (svet staršev, sestanki aktivov, konference) in enkrat letno pridobi mnenje in želje dijakov z anketo.
 • Komisija oblikuje tudi stališče o izvajanju vzgojnih dejavnosti o zdravi prehrani.
 • V dogovoru s starši, dijaki in učiteljskim zborom ter vodstvom šole oblikuje merila in sankcije za neprimerno ravnanje s hrano in neprimerno odmetavanje odpadkov, ki jih objavi na spletni strani šole in publikaciji ter so del šolskega reda ali priloge o pravilih šolske prehrane.

Evidentiranje in plačila šolske prehrane

8. člen (evidence šolske prehrane)

Šola vodi evidenco prijavljenih dijakov na šolsko prehrano, ki obsega podatke o dijaku in njegovih starših (plačnikih). Podatke, ki sodijo v varstvo osebnih podatkov, je dolžna ustrezno varovati in uporabiti le za namene, kjer je to neobhodno potrebno in dovoljeno (npr. izterjave dolgov, sporočanje pristojnemu ministrstvu ipd.).

Dostop do varovanih podatkov imajo na šoli izključno za to pooblaščene in odgovorne osebe: ravnateljica šole kot pravna zastopnica Ekonomske šole Ljubljana in zaposleni v računovodstvu, zadolženi za obračunavanje in vodenje evidence plačil ter postopkov, ki izhajajo iz nje.

Vsi pooblaščeni so odgovorni spoštovati pravila in zakone, ki varujejo osebne podatke.

Ti podatki izhajajo iz prijave na šolsko malico in pogodbe, ki jo sklenejo starši z Ekonomsko šolo Ljubljana:

 • ime, priimek in naslov dijaka in starša,
 • EMŠO dijaka,
 • davčno številko ali EMŠO staršev, plačnikov,
 • naziv šole, razred in oddelek izobraževalnega programa,
 • številko in datum sklepa o izpolnjenih pogojih za pridobitev pravice do dodatne subvencije,
 • število prevzetih, odjavljenih in neodjavljenih obrokov za posameznega dijaka.

9. člen (plačevanje)

Šola nima blagajniškega poslovanja, zato starši šolsko prehrano plačujejo po izstavljenih položnicah, ki imajo tudi rok plačila. Če starši s plačilom zamujajo, jih šola opomni in stroške opomina zaračuna. V kolikor kljub opominu starši prehrane ne plačajo in tudi ne obvestijo šole o kakršni koli nastali socialni spremembi, šola izvede izvršbo.

10. člen (evidentiranje in nadzor)

Ponudnik in šola vodita dnevno elektronsko:

 • številu prijavljenih dijakov,
 • številu prevzetih obrokov,
 • številu odjavljenih obrokov,
 • številu pravočasno odjavljenih obrokov,
 • številu nepravočasno odjavljenih obrokov.

Nadzor nad koriščenjem obrokov izvajata tako ponudnik šolske prehrane, kakor tudi zaposleni, ki ga ravnatelj za to pooblasti in pridobi informacije direktno od staršev ali dijakov, v izjemnih utemeljenih primerih lahko tudi od poslovnega sekretarja ali razrednika (upoštevati morata ure, določene za odjavo ali prijavo).

11. člen (prevzem in uživanje malice)

Način prevzema malice je natančno določen v Hišnem redu. Dva dijaka prevzemata malico za svoj razred, ugotovita število prevzetih obrokov in se evidentirata v šolski razdeljevalni kuhinji. Malico odneseta v razred, kjer jo razdelita. Ločene odpadke po končani malici dežurna dijaka odneseta v razdeljevalno kuhinjo.

12. člen (neprevzeti obroki)

Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti, ponudnik prehrane odstopi drugim dijakom, lahko pa tudi humanitarnim organizacijam, ki so kot take vpisane v ustrezen register.

13. člen (cena malice)

Cena malice v srednji šoli je cena, po kateri šola zagotavlja malico dijakom. Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za šolstvo, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

14. člen (cena malice in višina subvencije za malico)

Ceno malice z dnem uveljavitve Zakona o šolski prehrani določi minister in znaša v srednji šoli 2,42 evra.

Do splošne subvencije je upravičen samo tisti dijak, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice in sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana.

Prehodne in končne določbe

15. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve teh pravil preneha veljati prejšnji Pravilnik o šolski prehrani.

16. člen (pogodbena razmerja)

Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenila šola za potrebe zagotavljanja šolske prehrane pred uveljavitvijo teh pravil, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi določili.

17. člen (veljavnost pravilnika)

Pravilnik stopi v veljavo dan po prejemu soglasja Sveta Ekonomske šole in objavi na spletni strani šole.

Ema Kozar, ravnateljica